رمز بهتر بوسیدن


رمز بهتر بوسیدن - تصویر 1
بوسه و نوازش لازمه یک عشق گرم و آتشین است وگرنه هم آغوشی را آدم میتواند با هر کسی

داشته باشد بدون آنکه واقعا عاشق طرف باشد ( این امر بخصوص در مورد مردان صدق میکند ) .

خیلیها با بوسیدن اصلا رابطه خوبی ندارند و یا حتی نمیدانند که چگونه باید طرف خودشان را ببوسند یا

لب بگیرند و در هماغوشی خود با یک نفر دیگر اصلا بوسیدن و نوازش کردن را فراموش میکنند . ( یا کنار

میگذارند .) دو انسان زمانی بوسه ، آنهم از نوع داغ و آتشین آن ، با هم رد و بدل میکنند که به هم

احساس عمیق دارند . بوسیدن فرزند توسط والدین ، یا بوسیدن دوستان معمولی ، بوسه نیست ، بلکه

ماچ کردن است برای نشان دادن احساس دوستی و محبت بدون آنکه ربطی به رابطه جنسی داشته

باشد . بوسه تنها بین دو عاشق ، که به هم احساس عمیق دارند ، رد و بدل میشود .

ممکن است کسانی باشند که فکر کنند ، بدن و هیکل خوبی ندارند و به همین دلیل دوست نداسته

باشند یا میترسند که طرف بدن آنها را نوازش کند و زشتی بدنشان را ببیند ، اما اصلا اینطور نیست ،

ضربالمثل لیلی را از چشم مجنون بنگرید ، فراموش نکنیم و این را بدانیم که رد و بدل کردن بوسه های

آتشین و اروتیکی در یک معاشقه امری است بسیار حیاتی . با ممانعت ما از نوازش کردن طرف یا

جلوگیری از مورد نوازش واقع شدن از سوی شریک جنسی ، هم خود را از لذت و شرر و حال کردن محروم

کردهایم و هم طرف را ، امر نوازش و بوسه در نزدیکتر کردن دو نفر به هم و برقراری ارتباط حسی و درونی

به هم و حتی ارتقا حس احترام آنها به هم ، نقش والایی دارد .

هستند کسانی که برای طفره از بوسیدن بهانه میآورند ، مثلا با خود میگویند که طرف بلد نیست اینکار را

بکند ، یا دهان طرف بو میدهد . پس دوش گرفتن و مسواک زدن را فراموش نکنید ، مسئله بلد بودن

؟؟؟؟؟ بله میتوان با کمی تمرین ، بوسیدن را یاد گرفت ، به این هم خواهیم رسید . در اهمیت بوسیدن

هرچه گفته شود ، بتز هم کم است ، فقط اشارهای بکنیم و بگذریم : هستند کسانی که ( بخصوص

بعضی از زنان ) حاظرند ساعتها صرف بوسیدن و معاشقه کنند ، مسئله دیگر اینکه گاهی اوقات یک رابطه

جنسی میتواند تنها در بوسههای داغ و آتشین و نوازش خلاصه شود .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه